Cấu trúc because và because of đầy đủ nhất: cách dùng, phân biệt, bài tập minh họa

Cấu trúc because và because of

Cấu trúc because và because of là hai cấu trúc vô cùng quan trọng và thường gặp trong tiếng Anh tuy nhiên lại bị rất nhiều người nhầm lẫn và dùng sai cách. Cùng hocanhvan.net chỉ ra sự khác biệt và cách dùng của 2 cấu trúc này qua bài viết dưới đây.

1. Cấu trúc Because và because of là gì?

Cấu trúc because và because of

“Because” được sử dụng làm liên từ để kết nối một mệnh đề nguyên nhân với một mệnh đề kết quả trong câu. Nó là một phần của câu chứa cả mệnh đề nguyên nhân và mệnh đề kết quả.

“Because of” là một cụm giới từ được sử dụng để chỉ nguyên nhân hoặc lý do của một hành động hoặc tình huống. Nó thường đi kèm với một danh từ hoặc một cụm danh từ.

2. Công thức của cấu trúc because và because of

Cấu trúc because và because of

Cấu trúc because và because of có các công thức trong tiếng Anh như sau:

2.1. Because

Because + S + V + O

Đi theo sau because là một mệnh đề chỉ nguyên nhân. 

Ex:

 • I didn’t go to the party because I had to work late.

Tôi không đi dự tiệc vì tôi phải làm việc muộn.

 • She passed the exam because she studied hard.

Cô ấy đỗ kỳ thi vì cô ấy đã học chăm chỉ.

2.2. Because of

Because of + pro (noun)/noun phrase

Đi sau because of là một danh từ hoặc cụm danh từ, V-ing hoặc đại từ. 

Ex:

 • They canceled the flight because of bad weather.

Họ hủy chuyến bay vì thời tiết xấu.

 • He couldn’t hear the announcement because of the noisy crowd.

Anh ấy không thể nghe thông báo vì đám đông ồn ào.

3. Cách dùng because và because of

Cấu trúc because và because of

Cấu trúc because và because of đều mang nghĩa “vì, bởi vì” dùng để diễn đạt nguyên nhân dẫn đến kết quả trong câu. Cả 2 cấu trúc này đều được dùng trong câu ghép, không dùng riêng lẻ. 

Sự khác nhau giữa because và because of nằm ở chỗ because thì đi với mệnh đề còn because of thì đi với danh từ hoặc cụm danh từ.

4. Cách chuyển đổi 2 cấu trúc because và because of

Cấu trúc because và because of

Để chuyển đổi từ cấu trúc because sang because of, là phải biến mệnh đề phía sau because thành danh từ hoặc cụm danh từ thay thế tương đương.

 • 2 chủ những giống nhau, lược bỏ chủ ngữ ở vế because và đổi động từ sang V-ing

Because she is intelligent, she passes the exam easily.

→ Because being intelligent, she passes the exam easily.

 • Nếu chỉ còn danh từ thì giữ lại danh từ

Because there was an accident → Because of accident

 • Cấu có tính từ và danh từ, đưa tính từ lên trước danh từ còn lại lượt bỏ

Because the rain is heavy → Because of heavy rain

 • Nếu không có danh từ, đổi tính từ/trạng từ thành danh từ và sử dụng sở hữu

Because is was ill → Because of my illness

5. Bài tập because và because of

5.1. Điền cấu trúc because và because of thích hợp

 1. She excels in math_________ her strong analytical skills.
 2. He succeeded in the competition_________his exceptional talent.
 3. We couldn’t go for a walk_________it was pouring rain outside.
 4. They missed the bus_________the delay at the train station.
 5. The party was canceled_________the host fell ill.
 6. She won the race_________her dedication to training.
 7. He couldn’t concentrate on his work_________the noisy environment.
 8. We decided to cancel the picnic_________the bad weather forecast.
 9. The project was completed ahead of schedule_________the team’s hard work.
 10. He’s not allowed to eat sweets_________his dietary restrictions.
 11. They decided to postpone the meeting_________many participants were unable to attend.
 12. _________is dedication to his job, he received a promotion.
 13. We’re having a picnic_________the weather is so nice today.
 14. I’m not going to the concert_________I don’t like the band.
 15. He was exhausted_________he had been running for hours.

5.2. Đáp án

 1. because of 
 2. because of 
 3. because
 4. because of
 5. because
 6. because of 
 7. because of
 8. because of
 9. because of
 10. because of 
 11. because
 12. Because of 
 13. because 
 14. because
 15. because

Tổng kết

Trên đây là các kiến thức căn bản cần phải nắm chắc ở 2 cấu trúc because và because of. Hy vọng sau bài viết này các bạn học sinh cũng như người học tiếng Anh đã có thể nắm vững và áp dụng nó đúng cách. Truy cập ngay hocanhvan.net để biết thêm nhiều kiến thức tiếng Anh thú vị khác bạn nhé!

Đánh giá bài viết

Ly Hien CTV

Learn More →

Trả lời