Tổng hợp bài tập thì quá khứ hoàn thành mới nhất 2023

bài tập thì quá khứ hoàn thành

Thì quá khứ hoàn thành là điểm ngữ pháp quan trọng trong tiếng Anh. Cách tốt nhất để cải thiện kỹ năng ngữ pháp là làm bài tập thì quá khứ hoàn thành. Dưới đây là một số bài tập thì quá khứ hoàn thành đã được cập nhật mới nhất năm 2023.

1. Tóm tắt lý thuyết thì quá khứ hoàn thành

1.1. Công thức thì quá khứ hoàn thành

Thể khẳng định: S + had + VpII (Quá khứ phân từ)

We had lived in Saigon before 1975.

Thể phủ định: S + had not + VpII

We hadn’t lived in Saigon before 1975.

Thể nghi vấn: Had + S + VpII?

 • Yes, S + had.
 • No, S + hadn’t.

Had you lived in Saigon before 1975?

 • Yes, we had
 • No, we hadn’t

1.2. Dấu hiệu nhận biết thì quá khứ hoàn thành

1.2. Trong câu có các từ: until then, before, after, for, as soon as, by the time…

By the time he arrived at the party, everyone had already eaten.

1.3. Thông qua vị trí của các liên từ: 

 • When (Khi)

When he came yesterday, I had gone out.

 • Before (Trước khi)

I had done homework before I went to sleep.

 • After (Sau khi)

After I had finished writing the report, I submitted it to my supervisor for review.

1.3. Cách sử dụng thì quá khứ hoàn thành

 • Diễn đạt một hành động xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ ( hành động xảy ra trước dùng quá khứ hoàn thành, xảy ra sau dùng quá khứ đơn)

When I got up this morning, my father had already left.

 • Dùng để mô tả hành động trước một thời điểm xác định trong quá khứ

We had lived in Hue before 1999.

 • Dùng trong câu điều kiện loại 3

If I had known that you were there, I would have written you a letter.

 • Dùng trong câu ước muốn trái với quá khứ

I wish I had had time to study.

bài tập thì quá khứ hoàn thành

2. Bài tập thì quá khứ hoàn thành các dạng

Các dạng bài tập thì quá khứ hoàn thành sẽ xuất hiện trong các bài thi bao gồm: bài tập thì quá khứ hoàn thành dạng chia động từ, bài tập thì quá khứ hoàn thành dạng viết lại câu, bài tập thì quá khứ hoàn thành dạng sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh, bài tập thì quá khứ hoàn thành dạng tìm lỗi sai.  Các bài tập thì quá khứ hoàn thành cụ thể ở dưới đây, hãy cùng làm và ôn luyện nào.

2.1. Bài tập thì quá khứ hoàn thành dạng chia động từ trong ngoặc

 1. She __________ (finish) her homework before going out.
 2. By the time we arrived, they __________ (already/leave).
 3. He __________ (not visit) that museum before.
 4. I __________ (read) three books this week.
 5. They __________ (live) in London for five years before moving to Paris.
 6. She __________  (already finish) her work when I called her.
 7. By the time they arrived, I __________  (already eat) dinner.
 8. He __________  (travel) to many countries before he turned 30.
 9. We __________  (not see) that movie before, so we decided to watch it.
 10. I __________  (read) the book before attending the book club meeting.
 11. They __________  (never visit) this city until last year.
 12. After she __________  (study) for hours, she finally understood the concept.
 13. The concert __________  (start) by the time we got to the venue.
 14. He __________  (live) in that house for ten years before he moved out.
 15. I __________  (not experience) such a challenge until that moment.

2.2. Bài tập thì quá khứ hoàn thành dạng viết lại câu

 1. She had already finished her work when I called her.

         ________________________________________________________________

 1. By the time they arrived, I had already eaten dinner.

        ________________________________________________________________

 1. He had traveled to many countries before he turned 30.

        ________________________________________________________________

 1. We hadn’t seen that movie before, so we decided to watch it.

        ________________________________________________________________

 1. I had read the book before attending the book club meeting.

        ________________________________________________________________

 1. They had never visited this city until last year.

        ________________________________________________________________

 1. After she had studied for hours, she finally understood the concept.

        ________________________________________________________________

 1. The concert had started by the time we got to the venue.

        ________________________________________________________________

 1. He had lived in that house for ten years before he moved out.

        ________________________________________________________________

 1. I hadn’t experienced such a challenge until that moment.

        ________________________________________________________________

2.3. Bài tập thì quá khứ hoàn thành dạng sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh

 1. had / She / her work / already / finished / when / I / called / her.

        ________________________________________________________________

 1. By / time / arrived, / they / dinner / already / had / I.

        ________________________________________________________________

 1. before / he / turned 30. / countries / traveled / to / many / He.

        ________________________________________________________________

 1. that / hadn’t / before, / so / we / decided / watch / it. / movie / We / seen.

        ________________________________________________________________

 1. attending / book / before / had / book / meeting. / I / read / club / the.

        ________________________________________________________________

 1. visited / never / until / city / this / last year. / They.

        ________________________________________________________________

 1. hours / she / concept. / understood / had / after / for / studied / She.

        ________________________________________________________________

 1. started / time / concert / the / got / to / by / had / venue. / The / we.

        ________________________________________________________________

 1. moved out. / for / house / lived / years / he / had / He / ten / before / that.

        ________________________________________________________________

 1. such / hadn’t / a / challenge / experienced / until / moment. / I / that.

        ________________________________________________________________

2.4. Bài tập thì quá khứ hoàn thành dạng tìm lỗi sai

 1. She had already finish her work when I called her.
 2. By the time they arrived, I have already eaten dinner.
 3. He traveled to many countries before he turns 30.
 4. We hadn’t saw that movie before, so we decided to watch it.
 5. I had readed the book before attending the book club meeting.
 6. They had never visit this city until last year.
 7. After she studied for hours, she finally understands the concept.
 8. The concert started by the time we got to the venue.
 9. He had live in that house for ten years before he moved out.
 10. I hadn’t experience such a challenge until that moment.

bài tập thì quá khứ hoàn thành

Tổng kết

Trên đây là tổng hợp một số bài tập thì quá khứ hoàn thành mới nhất năm 2023. Truy cập ngay hocanhvan.net để biết thêm các kiến thức tiếng Anh thú vị bạn nhé.

Đánh giá bài viết

Ly Hien CTV

Learn More →

Trả lời