Tổng hợp bài tập câu điều kiện loại 1 đầy đủ nhất 2023

bài tập câu điều kiện loại 1

Câu điều kiện loại 1 là dạng ngữ pháp rất thường hay gặp trong tiếng Anh, nhất là những bài thi quan trọng. Dưới đây là tổng hợp các dạng bài tập câu điều kiện loại 1 đầy đủ nhất cho tất cả mọi người.

1. Tóm tắt sơ lược về lý thuyết câu điều kiện loại 1

1.1. Cấu trúc câu điều kiện loại 1

Công thức câu điều kiện loại 1 như sau:

If + S + Vs/es, S + will/can/shall + V-inf

If + thì hiện tại đơn, Will + V-inf

Ví dụ câu điều kiện loại 1: 

If she studies hard, she will pass the exam.

1.2. Cách dùng câu điều kiện loại 1

Câu điều kiện loại 1 dùng để chỉ các sự việc, hiện tượng có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai. Câu điều kiện loại 1 còn dùng để cảnh báo hay có hàm ý đe dọa.

1.3. Đảo ngữ câu điều kiện loại 1

 • Nếu trong câu có “should” ở mệnh đề “if” thì phải đảo “should” lên đầu câu.

Ví dụ:

If he should ring, I will tell him the news.

→ Should he ring, I will tell him the news.

 • Nếu trong câu không có “should”, ta phải mượn “should”

Ví dụ:

If he has free time, he will play tennis.

→ Should he have free time, he will play tennis.

2. Các dạng bài tập câu điều kiện loại 1

Bài tập câu điều kiện loại 1 gồm các dạng như sau: điền vào chỗ trống, sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh.

2.1. Bài tập câu điều kiện loại 1 điền từ vào chỗ trống

 1. If it rains tomorrow, I __________ (stay) at home.
 2. She will pass the exam if she __________ (study) hard.
 3. If you don’t hurry, you __________ (miss) the bus.
 4. If he calls me, I __________ (answer) the phone.
 5. If they have enough time, they __________ (come) to the party.
 6. If I see John, I __________ (tell) him about the meeting.
 7. If you eat too much junk food, you __________ (gain) weight.
 8. If the weather is nice, we __________ (go) for a picnic.
 9. If she arrives early, she __________ (help) us set up.
 10. If he doesn’t finish his work, he __________ (get) into trouble.
 11. Unless he __________ (start) studying, he won’t pass the exam.
 12. If the restaurant __________ (not have) vegetarian options, we won’t eat there.
 13. We’ll have a great time if the concert __________ (not get) canceled.
 14. If you __________ (not take) care of your health, you’ll regret it later.
 15. She’ll be disappointed if you __________ (not show up) at the party.
 16. If they __________ (offer) you the job, will you accept it?
 17. Unless the traffic __________ (clear) up, we’ll be late for the movie.
 18. He won’t be able to join us if he __________ (work) late.
 19. We’ll have a barbecue if the weather __________ (permit).
 20. If you __________ (not understand) the instructions, feel free to ask for clarification.

2.2. Bài tập câu điều kiện loại 1 sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh

 1. if / you / to the party / come / will / have / a great time

→ _______________________________________________

 1. a lot of money / save / if / you / will / you / be / able to buy / that car

→ _______________________________________________

 1. if / don’t study / you / the exam / you / won’t pass

→ _______________________________________________

 1. we / the train / if / miss / be / not / careful / we

→ _______________________________________________

 1. unless / leave / we / now / the traffic / get stuck in / will

→ _______________________________________________

 1. if / don’t hurry / the shop / close / will

→ _______________________________________________

 1. if / don’t water / the plants / they / will die

→ _______________________________________________

 1. if / you / the instructions / follow / succeed / you / will

→ _______________________________________________

 1. unless / study / harder / improve / won’t / your grades / you

→ _______________________________________________

 1. if / save / enough money / I / travel / will / around the world

→ _______________________________________________

 1. a lot / learn / you / will / if / pay attention / in class

→ _______________________________________________

 1. if / not / go / bed early / tomorrow / tired / be / you

→ _______________________________________________

 1. if / you / to the gym / go / regularly / will / feel / better

→ _______________________________________________

 1. unless / eat / something / you / will / if / feel / hungry

→ _______________________________________________

 1. if / not / study / hard / the test / fail / you

→ _______________________________________________

 1. if / it / rain / the picnic / cancel/ be

→ _______________________________________________

 1. unless / the weather / nice / go for / a walk / we / will

→ _______________________________________________

 1. if / you / practice / regularly / improve / your skills / will

→ _______________________________________________

 1. if / you / the train / catch / early / will / arrive / on time

→ _______________________________________________

 1. unless / you / your phone / charge / won’t / be able to / use / it

→ _______________________________________________

3. Đáp án bài tập câu điều kiện loại 1:

3.1. Đáp án bài tập câu điều kiện loại 1 điền từ vào chỗ trống

 1. If it rains tomorrow, I will stay at home.
 2. She will pass the exam if she studies hard.
 3. If you don’t hurry, you will miss the bus.
 4. If he calls me, I will answer the phone.
 5. If they have enough time, they will come to the party.
 6. If I see John, I will tell him about the meeting.
 7. If you eat too much junk food, you will gain weight.
 8. If the weather is nice, we will go for a picnic.
 9. If she arrives early, she will help us set up.
 10. If he doesn’t finish his work, he will get into trouble.
 11. Unless he starts studying, he won’t pass the exam.
 12. If the restaurant doesn’t have vegetarian options, we won’t eat there.
 13. We’ll have a great time if the concert doesn’t get canceled.
 14. If you don’t take care of your health, you’ll regret it later.
 15. She’ll be disappointed if you don’t show up at the party.
 16. If they offer you the job, will you accept it?
 17. Unless the traffic clears up, we’ll be late for the movie.
 18. He won’t be able to join us if he works late.
 19. We’ll have a barbecue if the weather permits.
 20. If you don’t understand the instructions, feel free to ask for clarification.

3.2. Đáp án bài tập câu điều kiện loại 1 sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh

 1. If you come to the party, you will have a great time.
 2. If you save a lot of money, you will be able to buy that car.
 3. If you don’t study, you won’t pass the exam.
 4. If we are not careful, we will miss the train.
 5. Unless we leave now, we will get stuck in the traffic.
 6. If you don’t hurry, the shop will close.
 7. If you don’t water the plants, they will die.
 8. If you follow the instructions, you will succeed.
 9. Unless you study harder, you won’t improve your grades.
 10. If I save enough money, I will travel around the world.
 11. You will learn a lot if you pay attention in class.
 12. If you don’t go to bed early tomorrow, you will be tired.
 13. If you go to the gym regularly, you will feel better.
 14. If you don’t eat something, you will feel hungry.
 15. If you don’t study hard, you will fail the test.
 16. If it rains, the picnic will be canceled.
 17. Unless the weather is nice, we will go for a walk.
 18. If you practice regularly, you will improve your skills.
 19. If you catch the train early, you will arrive on time.
 20. Unless you charge your phone, you won’t be able to use it.

Tổng kết

Trên đây là tổng hợp các dạng bài tập câu điều kiện loại 1 thường gặp trong các bài thi, hy vọng thông qua các dạng bài tập này, mọi người sẽ nắm chắc được cấu trúc của câu điều kiện cũng như cách dùng. Truy cập hocanhvan.net để biết thêm nhiều kiến thức tiếng Anh thú vị khác.

Đánh giá bài viết

Ly Hien CTV

Learn More →

Trả lời